นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (privacy policy)

      บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จำกัด (“บริษัท”) ผู้ให้บริการระบบเอกสาร (Exkasan) (เรียกว่า “ระบบ”) ขอขอบคุณผู้ใช้บริการระบบระบบ หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับระบบ (เรียกว่า "บริการ") โดยที่ บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการเคารพข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เนื่องจากการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของการรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นรากฐานในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือกับลูกค้าและคู่ค้า บริษัท จึงยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
      ผู้ใช้บริการตกลงอ่านเงื่อนไขการให้บริการนี้ เพื่อทำความเข้าใจกับข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวม รวมถึงวิธีการใช้และการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ผู้ใช้บริการรับทราบว่านโยบายนี้ ใช้กับระบบทั้งหมดของบริษัทที่เชื่อมโยงกับบริการนี้

      บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับสิทธิและความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัทจะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย การรักษาความลับตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน โดยบริษัทจะดำเนินการตามวัตถุประสงค์และความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้กับบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือ ตามที่กฎหมายกำหนดและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

1. วิธีที่ได้มา
บริษัท มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการดังต่อไปนี้

1.1 บริการที่กำหนดในระบบของบริษัท เช่น สินค้าหรือบริการอื่นๆ ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทหรือบริษัทในเครือ ซึ่งระบุโดยชัดแจ้งว่าอยู่ภายใต้บังคับของนโยบายนี้
1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากบริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ
1.3 ข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่สาม เช่น ตัวแทน ร้านค้า หรือบริษัทที่ให้การบริการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล คู่ค้า พันธมิตร เป็นต้น
1.4 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากการเข้าเยี่ยมชมเว็ปไซต์ เช่น ชื่อของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และที่อยู่ไอพี (IP Address) ผ่านการเข้าใช้อินเทอร์เน็ต วันที่และเวลาของการเข้าเยี่ยมชมระบบ หน้าเพจที่เข้าเยี่ยมชมขณะเข้าระบบ และที่อยู่ของระบบ ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับระบบของบริษัท
1.5 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากข้อมูลสาธารณะ (Public Records) และที่ไม่ใช่สาธารณะ (Non-Public Records) ที่บริษัท มีสิทธิเก็บรวบรวมได้ตามกฎหมาย
1.6 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่ใช้อำนาจตามกฎหมาย

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้บริการ อุปกรณ์ และการติดต่อกับบริการของผู้ใช้บริการ

2.1 ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้มา
      ในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อผู้ใช้บริการ ข้อมูลการติดต่อ รหัสบัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น รวมถึงการขออนุญาตเข้าถึงการถ่ายรูปในช่วงเวลาขณะนั้นเพื่อตรวจสอบตัวบุคคล เป็นต้น
2.2 คุกกี้ เว็บบีคอน และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ
      เมื่อผู้ใช้บริการใช้บริการของบริษัท บริษัทจะมีการเก็บคุกกี้ของผู้ใช้บริการ ซึ่งบริษัทอาจใช้คุกกี้เพื่อเชื่อมต่อกิจกรรมของผู้ใช้บริการในบริการกับข้อมูลอื่นๆ ที่บริษัทจัดเก็บเกี่ยวกับผู้ใช้บริการในโปรไฟล์ บัญชีของผู้ใช้บริการ หรือการโต้ตอบก่อนหน้าของผู้ใช้บริการในบริการต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการกับผู้ใช้บริการได้
2.3 บันทึกการใช้งาน
      บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของบริษัท รวมถึงประเภทของเบราว์เซอร์ที่ผู้ใช้บริการใช้เวลาในการเข้าถึงหน้าเว็บที่ดูที่อยู่ IP ของผู้ใช้บริการ และหน้าเว็บที่ผู้ใช้บริการเข้าชมก่อนที่จะไปยังบริการของบริษัท เพื่อปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการและเป็นการเพิ่มความสะดวกกับผู้ใช้บริการได้

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

3.1 เพื่อการให้บริการ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท รวมถึงบริการหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่จะมีในอนาคต ตลอดจนการดูแล การบำรุงรักษา และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการดังกล่าว
3.2 เพื่อการดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท เช่น การสมัครเข้าใช้บริการ การสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย การตรวจสอบประสบการณ์ของผู้สมัคร เป็นต้น
3.3 เพื่อการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
3.4 เพื่อยืนยัน และ/หรือระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการเข้าใช้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ หรือการติดต่อกับบริษัท
3.5 เพื่อการติดต่อสื่อสาร แจ้ง และ/หรือรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากบริษัท หรือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของบริษัท
3.6 เพื่อการดำเนินการตามความประสงค์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้แจ้งไว้กับบริษัท
3.7 เพื่อการนำเสนอสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือบริการอื่น ๆ ของบริษัท อาทิ การให้คำแนะนำและ/หรือ ข้อเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการ รวมถึงโปรโมชั่นต่าง ๆ ในการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด รวมถึง การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของบริษัท
3.8 เพื่อการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเหมาะสมในการ

1) ตรวจสอบและป้องกันการกระทำที่ละเมิดหรืออาจจะละเมิดต่อกฎหมาย
2) ปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวนของเจ้าพนักงาน หรือหน่วยงานกำกับดูแลหรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎ ข้อบังคับ หรือข้อผูกพันที่กฎหมายหรือภาครัฐกำหนด
3) ตอบสนองต่อคำขอจากหน่วยงานรัฐหรือรัฐบาล รวมถึงหน่วยงานของรัฐหรือรัฐบาลต่างประเทศที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาศัยอยู่
4) บังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท
5) ปกป้องการดำเนินธุรกิจของบริษัท
6) ปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยหรือทรัพย์สินของบริษัท บุคคลากร และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือบุคคลอื่น
7) เยียวยา ป้องกัน หรือจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

3.9 ทั้งนี้ วัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการแจ้งเมื่อบริษัทมีการขอเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ในการได้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการมานั้น บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการภายใต้วัตถุประสงค์ตาม ข้อ 3. เฉพาะเมื่อเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

1) ท่านได้ให้ความยินยอมไว้กับบริษัทตามกฎหมาย
2) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้น
3) เป็นการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ สุขภาพของบุคคล
4) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจที่รัฐได้มอบหมายให้แก่บริษัท
5) เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
6) เป็นความจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย
7) มีการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ โดยบริษัทจะจัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน

4. การใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการ
บริษัท จะใช้ข้อมูลที่รวบรวมเกี่ยวกับผู้ใช้บริการเพื่อจัดหาและปรับปรุงบริการ รวมถึง : 5. การจัดการอีเมล
      ผู้ใช้บริการอาจได้รับอีเมลจากบริษัท ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น หากผู้ใช้บริการดำเนินการผ่านบริการ ผู้ใช้บริการลงชื่อสมัครใช้บริการ หรือเอกสารรับรองการใช้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หากผู้ใช้บริการมีบัญชีกับบริษัท สำหรับระบบเอกสาร ผู้ใช้บริการสามารถเลือกค่ากำหนดของผู้ใช้บริการผ่านการตั้งค่าบัญชี นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการยังสามารถจัดการการรับการสื่อสารบางประเภทได้ โดยทำตามคำแนะนำในอีเมลที่บริษัทส่งให้ผู้ใช้บริการ แม้ว่าผู้ใช้บริการจะยกเลิกการรับอีเมลบางฉบับ แต่บริษัทอาจต้องการส่งอีเมลถึงผู้ใช้บริการด้วยข้อมูลการทำธุรกรรมหรือข้อมูลการจัดการที่สำคัญ

6. ข้อกำหนดในการแชร์และเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการ
      ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการมีความสำคัญอย่างยิ่ง และบริษัทมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลของผู้ใช้บริการเพื่อระบุตัวตนผู้ใช้บริการ บริษัทจะเปิดเผยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการให้ไว้นอกพื้นที่สาธารณะของบริการในกรณีต่อไปนี้ :

6.1 ด้วยความยินยอมของผู้ใช้บริการ
      เมื่อผู้ใช้บริการยินยอมหรือมอบหมายให้บริษัท แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้บริการส่งข้อมูลผ่านบริการต่างๆ ของบริษัท ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้บริการเลือกใช้บริการอินเตอร์เนตผ่านดาวเทียมซึ่งเป็นหนึ่งในบริการของบริษัทในเครือของบริษัท ชื่อของผู้ใช้บริการ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และเนื้อหาข้อความ จะถูกไปยังบริษัทในเครือที่ให้บริการ
6.2 ผู้ให้บริการให้กับบริษัท
      เมื่อบริษัทว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอกที่มีสัญญากับบริษัท เพื่อช่วยในการดำเนินการบริการหรือธุรกิจของบริษัท บริษัท อาจให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลตามความเหมาะสม เพื่อดำเนินการให้บริการสำหรับบริษัท และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในนโยบายส่วนบุคคลนี้ บริษัทจะยังคงรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลของข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ร่วมกันกับผู้ให้บริการ
6.3 คู่ค้าทางธุรกิจที่บริษัทดำเนินธุรกิจด้วย
      บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลกับคู่ค้าทางธุรกิจเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านั้น และขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวเท่านั้น

7. ข้อผูกมัดทางกฎหมายหรือการป้องกันอันตราย

7.1 บริษัท มีความเชื่อโดยสุจริตว่า การเข้าถึง การใช้ การเก็บรักษา หรือการเปิดเผยข้อมูล มีความจำเป็นพอสมควรเพื่อ (ก) ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำร้องขอของรัฐบาลที่บังคับได้ (ข) บังคับหรือตรวจสอบการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นจากข้อกำหนดในการให้บริการ (ค) ตรวจหา ป้องกัน หรือตอบโต้การฉ้อโกง ความปลอดภัย หรือข้อกังวลด้านเทคนิค (ง) สนับสนุนการตรวจสอบและการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือ (จ) ปกป้องสิทธิทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของบริษัท ผู้ใช้ หรือบุคคลทั่วไปต่ออันตราย
7.2 เนื้อหาทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความและข้อมูลตัวเลขต่างๆ ในระบบอาจมีข้อผิดพลาดทางเทคนิค การสะกดผิด รวมถึงข้อผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนในลักษณะอื่นใด บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนดังกล่าว
7.3 บริษัทไม่รับประกันในทุกรูปแบบ ทั้งโดยตรงหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันความถูกต้อง การมีกรรมสิทธิ์ การละเมิดสิทธิ์ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่เรียกร้องให้บริษัทรับผิดชอบใดๆ ต่อผลจากการกระทำของผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริกาอาจทำไปเพราะรับทราบข้อมูลจากระบบของบริษัท
7.4 บริษัทขอปฏิเสธความรับผิดชอบและการรับประกันใดๆ ว่าข้อมูลในระบบของบริษัทจะพร้อมให้บริการอย่างไม่ติดขัดหรือปราศจากข้อผิดพลาด และไม่รับประกันว่าข้อมูล ซอฟต์แวร์ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่เข้าถึงได้จากระบบของบริษัทจะไม่มีไวรัสหรือองค์ประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ บริษัทไม่มีภาระหน้าที่ในการอัปเดตเนื้อหาให้ทันสมัย
7.5บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม จากการเข้าชมและ/หรือการใช้ระบบนี้

8. การโอนธุรกิจ

8.1 ถ้า/เมื่อ บริษัท มีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการการได้มา หรือการโอน หรือการขายธุรกิจบางอย่าง หรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการ หรือเป็นส่วนหนึ่งของการล้มละลาย การชำระบัญชี หรือการดำเนินการที่คล้ายคลึงกัน บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการทำธุรกรรมดังกล่าว โดยต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ
8.2 บริษัท อาจแบ่งปันข้อมูลที่รวบรวมหรือยกเลิกการระบุที่ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อระบุตัวผู้ใช้บริการได้

9. ลิงก์และเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
      ในการให้บริการ บริษัทอาจเชื่อมโยงไปยังระบบของบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นๆ นอกจากนี้ ฟังก์ชั่นบางอย่างในบริการอาจเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลรายชื่อของผู้ใช้บริการไปยังระบบของบุคคลที่สาม ระบบของบุคคลที่สามเหล่านี้ อาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ในระบบเหล่านั้นและนโยบายส่วนบุคคลของบริษัท บริษัท ไม่ครอบคลุมไปยังระบบภายนอกและบุคคลที่สามเหล่านี้ โปรดอ้างถึงบุคคลที่สามเหล่านี้และระบบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลเหล่านี้โดยตรง

10. การรักษาความปลอดภัยและการรักษาข้อมูล
      บริษัท ดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลผู้ใช้ที่แชร์ เข้าถึง และเปิดเผยต่อบริษัท ทั้งในระหว่างการส่งและเวลาที่เหลือ อย่างไรก็ตาม การส่งผ่านข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อาจไม่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นโปรดทราบว่า บริษัทไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการตราบเท่าที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เว้นแต่จะมีการเก็บรักษาหรืออนุญาตตามกฎหมายอีกต่อไป

11. ติดต่อ
      หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลนี้ หรือหลักปฏิบัติด้านข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท โปรดส่งอีเมลมาที่ [email protected] หรือผู้ใช้บริการสามารถเขียนถึงบริษัทได้ที่ :
      บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จำกัด
      63/21 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

12. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
      ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า นโยบายนี้อาจได้รับการแก้ไขเป็นครั้งคราว ผู้ใช้บริการควรย้อนกลับไปดูเวอร์ชั่นล่าสุดก่อนที่จะใช้บทบัญญัติใดๆ ในนโยบายส่วนบุคคลนี้ บริษัทจะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของนโยบาย โดยการโพสต์ข้อความลงในระบบของบริษัท โดยการส่งอีเมล หรือวิธีการอื่นๆ ที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม
      ผู้ใช้บริการได้อ่าน และเข้าใจเงื่อนไขของการให้บริการฉบับนี้แล้ว ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงจะปฎิบัติตามเงื่อนไขฯนี้ทุกประการ