นโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

เกี่ยวกับ E-Document
E-Document เป็นบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้บริษัท Thai Advance Innovation โดยมีอาคารสำนักงานอยู่ที่ เลขที่ 63/21 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000 โปรดอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียด โดยการใช้งานบริการ E-Document จะถือว่าท่านตกลงยอมรับข้อกำหนดที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้วทุกประการ หากท่านไม่ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ขอให้ท่าปฏิเสธการใช้งาน

การเก็บรวบรวม เก็บรักษา และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะเก็บรวบรวม เก็บรักษา และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้
ข้อมูลที่รวบรวม วัตถุประสงค์ในการรวบรวม การแบ่งปันหรือการเปิดเผยข้อมูล
1. ชื่อ-นามสกุล,​email,เบอร์โทรศัพท์,รหัสพนักงาน,เลขบัญชี ใช้ในการลงทะเบียนใช้งาน, เป็นข้อมูลในการโอนเงินและเรียกเก็บเงิน จะมีการเปิดเผยให้กับบริษัทต้นสังกัดของผู้ใช้งานเท่านั้น
2. ข้อมูลตำแหน่ง ใช้ในการแจ้ง เวลา และสถานที่ในการลงชื่อเข้าและออกจากที่ทำงาน เพื่อนำมาคำนวณวงเงิน จะมีการเปิดเผยให้กับบริษัทต้นสังกัดของผู้ใช้งานเท่านั้น
3. ประวัติการเบิกเงิน ใช้ในการคำนวณ และตรวจสอบวงเงินเบิกถอน รวมถึงใช้ในการประเมินสถานะของผู้เบิกเงิน จะมีการเปิดเผยให้กับบริษัทต้นสังกัดของผู้ใช้งานเท่านั้น

ทั้งนี้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะทำเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการเท่านั้น เช่น บริษัทจะทำการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้บริการโดยตรงเท่าที่จำเป็น และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ใช้งานมีสิทธิในความเป็นส่วนตัวในข้อมูลของท่าน โดยบริษัทจะทำการเปิดเผยข้อมูลในกรณีดังต่อไปนี้

สิทธิของผู้ใช้บริการ

มาตรการในการรักษาข้อมูล
บริษัทจัดให้มีการกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูล และปรับเปลี่ยนรหัสผู้ใช้ (Password) ของพนักงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าถึงและใช้ข้อมูลเพื่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจัดให้มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตามการพัฒนาทางเทคโนโลยี โดยมีมาตรการดังนี้
บริษัทจัดทำระบบป้องกันไม่ให้มีการกระทำใดๆ เพื่อให้ความหมายของข้อมูลเปลี่ยนไป

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่านล่วงหน้า เว้นแต่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นการริดรอนสิทธิของท่าน ผู้ให้บริการจะไม่กระทำโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านก่อน