สัญญาให้บริการอินเทอร์เน็ต (Express Net)
[EXPRESS NET SERVICE CONTRACT]
สัญญาให้บริการอินเทอร์เน็ต Express Net (“สัญญา”) นี้ มีผลใช้บังคับระหว่าง บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการ กับผู้ใช้บริการที่มีชื่อระบุไว้ในใบสมัครใช้บริการอินเทอร์เน็ต Express Net (Application Form for Express Net) ด้านหน้าของสัญญานี้ ผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการในสัญญาซึ่งกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการจนเข้าใจรายละเอียดต่างๆ ครบถ้วนแล้ว ผู้ใช้บริการจึงตกลง ใช้บริการโดยลงลายมือชื่อในใบสมัครใช้บริการอินเทอร์เน็ต Express Net (Application Form for Express Net) ดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงทำสัญญากับผู้ให้บริการและยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาฉบับนี้ทุกประการ
1. คำนิยาม

2.การให้บริการอินเทอร์เน็ต

3. ค่าบริการ ค่าติดตั้งอุปกรณ์ และค่าธรรมเนียมแรกเข้า

 • 3.7. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเลือกชำระค่าบริการกับตัวแทนรับชำระค่าบริการ เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส เป็นต้น ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมการรับชำระค่าบริการ ตามอัตราที่ตัวแทนรายนั้นๆ กำหนด (ถ้ามี)

 • 4. ภาษีอากร
  ผู้ใช้บริการจะต้องรับภาระภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการอินเทอร์เน็ตตามสัญญานี้ในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ให้บริการตกลงให้ผู้ใช้บริการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากค่าบริการตามสัญญานี้ได้ และผู้ใช้บริการจะต้องส่งมอบหนังสือรับรองแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่าย และรายละเอียดการหักภาษี ณ ที่จ่ายดังกล่าวพร้อมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ใช้บริการให้แก่ผู้ให้บริการภายในระยะเวลาตามกฎหมายที่กำหนด
  5. การจัดหาอุปกรณ์ สำหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายอินเทอร์เน็ต

  6. มาตรฐานการให้บริการ และการขัดข้องของบริการอินเทอร์เน็ต

  7. ความรับผิดต่อความเสียหาย

  8. การระงับการใช้บริการอินเทอร์เน็ตชั่วคราว

  9. การยกเลิกการใช้บริการอินเทอร์เน็ต

  10. ข้อกำหนดทั่วไป