ใบสมัครเป็นตัวแทนติดตั้งบริการอินเทอร์เน็ต
  บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย | บุคคลธรรมดาต่างชาติ | นิติบุคคล(บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด)
นาย | นาง | นางสาว | อื่นๆ |
*ชื่อผู้สมัคร
*นามสกุล
*เลขบัตรประชาชน
*เบอร์มือถือ
*เบอร์โทรศัพท์
แฟกซ์
*ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
*รหัสไปรษณีย์
*E-Mail
*ประสบการณ์เกี่ยวกับการติดตั้งจานดาวเทียม 
มี
ไม่มี
*ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไอพีเน็ตเวิร์ค 
มี
ไม่มี
*ชื่อนิติบุคคล(บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด)
สำเนาบัตรประชาชน
*สำเนาทะเบียนบ้าน
*สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
   แนบไฟล์รูปถ่ายหน้าตรงผู้สมัครที่ถ่ายคู่กับบัตรประชาชน
*รูปถ่ายหน้าตรงผู้สมัคร :  
 
  *ลงชื่อผู้สมัคร / ผู้มีอำนาจในการลงนาม
*กรุณาพิมพ์ตัวเลขที่เห็นในกล่องข้อความข้างล่าง
ผู้สมัครเป็นตัวแทนติดตั้ง เข้าใจและยอมรับสิทธิและหน้าที่ในการใช้ใบอนุญาตในการติดตั้งชุดอุปกรณ์สื่อสารดาวเทียมซึ่งต้องเป็นไปตามเงือนไขข้อกำหนดของบริษัทฯ
  ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานบนเว็บไซต์