ใบสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย Thaicom Express Wi-Fi Service
  บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย | นิติบุคคล(บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด)
นาย | นาง | นางสาว | อื่นๆ |
*ชื่อผู้สมัคร
*นามสกุล
*เลขบัตรประชาชน
*เบอร์มือถือ
*E-Mail
*วันเดือนปีเกิด
*จุดให้บริการ Thaicom Express Wi-Fi Service
*สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ :
   *แนบไฟล์รูปถ่ายหน้าตรงผู้สมัครที่ถ่ายคู่กับบัตรประชาชน
*รูปถ่ายหน้าตรงผู้สมัคร :  
 
  หลักฐานประกอบการสมัคร พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
*สำเนาบัตรประชาชน
*หนังสือมอบอำนาจ
*บัตรประชาชนของกรรมการ/ผู้มอบอำนาจ
อื่น ๆ :  
 
 
 เพิ่มเติมส่วนของตัวแทนจำหน่ายเป็นนิติบุคคล(บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด)
นาย | นาง | นางสาว | อื่นๆ |
*ชื่อผู้มีอำนาจในการลงนาม
*นามสกุล
*เลขบัตรประชาชน
*ชื่อบริษัท
*ตำแหน่ง
*ที่ตั้งบริษัท
 
 
  *ลงชื่อผู้สมัคร / ผู้มีอำนาจในการลงนาม
*กรุณาพิมพ์ตัวเลขที่เห็นในกล่องข้อความข้างล่าง :  
  ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ