ใบสมัครเป็นตัวแทนให้บริการ Thaicom Express Net
  บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย | นิติบุคคล(บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด)
นาย | นาง | นางสาว | อื่นๆ |
*ชื่อผู้สมัคร
*นามสกุล
*เลขบัตรประชาชน
*ออกให้ ณ
*จังหวัดที่เกิด
*สัญชาติ
*วันเดือนปีเกิด
*วันที่ออกบัตร
*วันที่หมดอายุ
*โทรศัพท์
โทรสาร
*E-Mail
 ที่อยู่ปัจจุบัน
*เลขที่
หมู่ที่
ถนน / ซอย
*ตำบล / แขวง
*อำเภอ / เขต
*จังหวัด
*รหัสไปรษณีย์
 บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณีเร่งด่วน
นาย | นาง | นางสาว | อื่นๆ |
*ชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อได้
*นามสกุล
*เกี่ยวข้องเป็น
*โทรศัพท์
*ที่อยู่
 ธุรกิจปัจจุบัน (กรอกรายละเอียดบริษัท / ห้างร้านที่ท่านดำเนินการอยู่ปัจจุบัน)
*ชื่อบริษัท / ห้างร้าน
*ประเภทธุรกิจ
*เลขที่ ภ.พ. 20
*เลขที่
หมู่ที่
ถนน / ซอย
*ตำบล / แขวง
*อำเภอ / เขต
*จังหวัด
*รหัสไปรษณีย์
*โทรศัพท์
โทรสาร
 แผนการทำธุรกิจการให้บริการอินเตอร์เน็ต
*ท่านมีประสบการณ์การทำธุรกิจด้านจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ การวางระบบเครือข่าย หรือให้บริการอินเตอร์เน็ต/บริการอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียม 
ไม่มี     มี โปรดระบุ        
*แนวทางในการจัดจำหน่ายและการประชาสัมพันธ์การให้บริการในพื้นที่ที่ดูแล รวมถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นลูกค้า
*พื้นที่ที่สามารถทำการตลาดและให้บริการได้ (เช่น จ.เชียงใหม่ ทุกอำเภอ จ.ตาก เฉพาะ อ.ท่าสองยาง อ.อุ้มผาง)
*มีบุคคลากรรองรับในการทำงานด้านงานขาย การตลาด ด้านเทคนิค และการให้บริการตอบคำถามแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับลูกค้าหรือไม่ (โปรดระบุ)
  หลักฐานประกอบการสมัคร พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
*สำเนาบัตรประชาชน
*สำเนาทะเบียนบ้าน
*สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
   แนบไฟล์รูปถ่ายหน้าตรงผู้สมัครที่ถ่ายคู่กับบัตรประชาชน
*รูปถ่ายหน้าตรงผู้สมัคร :  
 
  *ลงชื่อผู้สมัคร / ผู้มีอำนาจในการลงนาม
*กรุณาพิมพ์ตัวเลขที่เห็นในกล่องข้อความข้างล่าง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ข้าพเจ้าได้ให้แก่บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำกัด ในใบสมัครเป็นความจริงทุกประการ
  ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานบนเว็บไซต์