ใบสมัครใช้บริการอินเทอร์เน็ต
  บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย | บุคคลธรรมดาต่างชาติ | นิติบุคคล(บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด) | หน่วยงานราชการ
นาย | นาง | นางสาว | อื่นๆ |
*ชื่อผู้สมัคร
*ชื่อนิติบุคคล(บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด)
*ชื่อหน่วยงานราชการ
*นามสกุล
*เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
*เลขบัตรประชาชน
*เบอร์มือถือ
*E-Mail
*ที่อยู่ที่ส่งเอกสาร
*สถานที่ติดตั้ง
  ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ส่งเอกสาร
*ที่อยู่ใบกำกับภาษี/ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
  ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ส่งเอกสาร
โทรศัพท์
โทรสาร
รหัสตัวแทน
*ผู้สมัครขอรับเอกสารผ่านทาง      อีเมล์    ไปรษณีย์
 
 
 ข้อมูลผู้ติดต่อของ นิติบุคคล(บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด)
 ข้อมูลผู้ติดต่อของ หน่วยงานราชการ
นาย | นาง | นางสาว | อื่นๆ |
*ชื่อผู้ติดต่อ
*นามสกุล
*เลขบัตรประชาชน
*เบอร์มือถือ
*E-Mail
ฝ่าย
*ตำแหน่ง
 รายละเอียดของบริการ
*ชื่อบริการ :
ความเร็วและปริมาณการใช้งาน : -
ระยะเวลาสัญญาขั้นต่ำ : -
ค่าติดตั้ง(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -
ค่าบริการรายเดือน(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระวันสมัคร(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -
  หลักฐานประกอบการสมัคร พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
*สำเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือรับรองบริษัท
เอกสารอื่นๆ (สลิปค่าติดตั้ง, ฯลฯ)
*สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
   *แนบไฟล์รูปถ่ายหน้าตรงผู้สมัครที่ถ่ายคู่กับบัตรประชาชน
*รูปถ่ายหน้าตรงผู้สมัคร :  
 
  *ลงชื่อผู้สมัคร / ผู้มีอำนาจในการลงนาม
*กรุณาพิมพ์ตัวเลขที่เห็นในกล่องข้อความข้างล่าง
  ข้อกำหนดของสัญญาการให้บริการ
ผู้สมัครใช้บริการได้อ่านและเข้าใจสัญญาให้บริการอินเทอร์เน็ต (Express Net) ซึ่งกำหนดสิทธิและหน้าที ของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการจนเข้าใจรายละเอียดต่างๆ ครบถ้วนแล้ว จึงตกลงใช้บริการโดย ลงลายมือชื่อในใบสมัครใช้บริการอินเทอร์เน็ต และ/หรือได้ตกลงใช้บริการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับผู้ให้บริการแล้ว ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงทําสัญญากับ ผู้ให้บริการและยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้ ทุกประการ
กดปุ่ม     เป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการและ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล.
  ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานบนเว็บไซต์